NOViNO odmeňuje zákazníkov

Registračný formulár

 

Podmienky akcie : „Zoznámme sa“

  1. Vyhlasovateľom akcie je spoločnosť :

NOViNO, s.r.o., Krížna 44, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 53 348 800, spoločnosť zapísal Okresný súd Bratislava I do Obchodného registra pod číslom Sro/148692/B dňa 13.11.2020..

  1. Tejto akcie sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou k právnym úkonom (ďalej len "zákazník"), ktorá pri splnení podmienok týchto pravidiel nakúpi tovar vo vínotéke „NOViNKA“ na Krížnej 26 v Bratislave, prevádzkovanej spoločnosťou NOViNO, s.r.o. a vyplní registračný formulár u obsluhy priamo vo vínotéke. Akcie sa nemôžu zúčastniť zamestnanci ani rodinní príslušníci zamestnancov spoločnosti NOViNO, s.r.o.
  1. Akcia platí od 01.02.2023 a trvá do 13.02.2023, dokedy sa je možné zaregistrovať do súťaže pri nákupe.
  1. Tovarom NOViNO, s.r.o. sa na účely tejto súťaže rozumejú všetky vína, ktoré sú dostupné vo vínotéke „NOViNKA“.
  1. Zákazníci, ktorí uskutočnia v období trvania súťaže u vyhlasovateľa súťaže nákup tovaru a zaregistrujú sa pomocou registračného formulára, budú zaradení do zlosovania o vecné ceny.
  1. Vyhlasovateľ súťaže odovzdá výhercom nasledujúce ceny (výhry), pričom výhercovia budú určení v losovaní uskutočnenom zo strany vyhlasovateľa:

1x Darčeková poukážka v hodnote 100€ na nákup vína vo vínotéke „NOViNKA“,

2x Darčeková poukážka v hodnote 50€ na nákup vína vo vínotéke „NOViNKA“,

4x Darčeková poukážka v hodnote 20€ na nákup vína vo vínotéke „NOViNKA“,

10x Darčeková poukážka na zľavu 10%  z nasledujúceho nákupu vína vo vínotéke „NOViNKA“,

  1. Vyhlasovateľ akcie si vyhradzuje právo na zmenu podmienok akcie a typov výrobkov.
  1. Výsledky zlosovania budú zobrazené 14.2.2023 na facebookovom profile vyhlasovateľa súťaže. https://www.facebook.com/Novino.sk/. Následne vyhlasovateľ súťaže kontaktuje výhercu pomocou kontaktu uvedeného v registračnom formuláre. Výhry budú odovzdané zákazníkom priamo na mieste nákupu vo vínotéke „NOViNKA“. V prípade, že sa výherca nedostaví do 7 dní od vyhlásenia výsledkov zlosovania po výhru, nárok na výhru zaniká.
  1. Zákazníci, ktorí sa zúčastnia akcie, súhlasia so zaradením svojich kontaktných údajov do internej databázy vyhlasovateľa akcie. Zákazníci, ktorým vznikne nárok na plnenie, súhlasia s prípadným uverejnením svojho mena v propagačných materiáloch vyhlasovateľa.
  1. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravované týmito podmienkami, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

          V Bratislave 1.2.2023

NOViNO, s.r.o., Anna Paulenová - konateľ

Registračný formulár

Späť do obchodu